Coaching

Persoonlijke ontwikkeling

“Op weg naar een vrijer menszijn.”

Heb je het gevoel vast te lopen in je werk?  Dat alles wat vroeger zo vanzelfsprekend was, nu ter discussie staat of onzeker is?  Dat er hogere eisen aan je worden gesteld?

Of misschien zou je een breder repertoire aan beïnvloedingsstrategieën in willen zetten.  Beter om willen gaan met verschillende belangen. Effectiever willen omgaan met conflicten en weerstand. Vaker en eerder willen delegeren. Kies dan voor coaching.

Mijn begeleiding is er op gericht je bewust te maken en het benutten van je mogelijkheden door aan te sluiten bij wat je al in huis hebt. Het enige advies dat je doorgaans zult accepteren is dat waar een waarderende benadering aan ten grondslag ligt. Je wilt niet iets leren dat je zelfbevestiging afbreekt. Mijn ervaring is dat alleen op die manier vertrouwen en veiligheid gecreëerd kan worden teneinde je vrijer te kunnen bewegen in relatie tot je collega’s en de (veranderende) werkcontext.

Resultaat: Meer inzicht in eigen wensen, behoeftes en verlangens. Keuzes kunnen maken vanuit een geïntegreerd voelen, denken en doen.

Geïnteresseerd wat ik voor je kan betekenen? Klik hier.

Werkwijze
Ieder traject start met een intakegesprek en wordt afgesloten met een eindevaluatie. Het verdient de voorkeur om dat, voor zover van toepassing, in aanwezigheid van de leidinggevende te laten plaatsvinden teneinde verwachtingen en resultaten over en weer te verduidelijken. Afhankelijk van de vraag kan een ontwikkelassessment en 360 graden feedback onderdeel zijn van het traject.

Loopbaanontwikkeling

“Werken vanuit je passie en je talenten.”

Je hebt het gevoel dat je meer in je mars hebt. Dat je op dit moment je talenten niet optimaal benut. Je wilt een antwoord op de vraag wat je nu echt wilt en kunt en je wilt dat vervolgens ook omzetten in concrete actie. Kies dan voor loopbaancoaching.

Als assessment adviseur heb ik vele professionals geadviseerd in het maken van loopbaankeuzes. Mijn aanpak gaat uit van een positief waarderende benadering. Dit houdt in dat ik vooral je kwaliteiten en mogelijkheden naar voren wil halen. De  gesprekken zullen een coachend en confronterend karakter hebben, waarin je uitgedaagd wordt om in beweging te komen en regie te nemen.

Resultaat: een passend loopbaanadvies, gericht op concrete en reële ambities en verwachtingen en afgestemd op je mogelijkheden en competenties.

Geïnteresseerd wat ik voor je kan betekenen? Klik hier

Werkwijze
De start van het traject vindt plaats middels een persoonlijk intakegesprek. In dit gesprek worden persoonlijke ontwikkeling en loopbaan besproken om daarmee een proces van bewustwording en inzicht op gang te brengen. Door deze inzichten te koppelen aan loopbaanankers en belangrijke waarden, kan vastgesteld worden wat richtinggevend is en is geweest in de loopbaan, als ook wat (mogelijk) in de weg heeft gestaan om vanuit die waarden te leven. Daarnaast zal er vooruit geblikt worden door op een vrije manier na te denken en te dromen over de ideale baan en werkvoorkeuren. Vervolgens kan er een vertaling worden gemaakt naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en wat daar aan aanvullende opleiding en ondersteuning voor nodig is. Een potentieel assessment aangevuld met 360 graden feedback maakt deel uit van het traject.

 

 

 

Teamontwikkeling

“Inpassen in plaats van aanpassen.”

Herken je je in het volgende: Ik mis een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het team. Teamleden spreken zich niet uit en elkaar niet aan. Conflicten worden niet besproken, er blijft veel onder de oppervlakte. Het team maakt onvoldoende gebruik van elkaars kwaliteiten. Teamdoelstellingen worden niet gehaald. Kies dan voor procesbegeleiding.

Als procesbegeleider merk ik vaak dat dat teamresultaten niet behaald worden omdat teamleden geneigd zijn vast te houden aan de positie en rol die zij van oudsher gewend zijn. Het is echter nodig om die, in het licht van organisatieveranderingen, te heroverwegen. Mijn focus zal voornamelijk liggen op het bereiken van gemeenschappelijk doelen en resultaten en wat dat van ieder teamlid in de samenwerking vraagt.

Kenmerkend voor mijn begeleiding is dat het interactieve ervaringsleren en het werken met gedrag in het hier-en-nu voorop staat om de teamleden bewust te laten worden van de positie die zij innemen en het effect daarvan op het team. Ik maak direct gebruik van de ontstane groepsdynamiek op het moment zelf. Deze is representatief voor de communicatie. Vanuit deze gedachte werk ik toe naar een situatie waarbij iedereen zichzelf onder de loep mag en durft te nemen. Wat heb jij dit team te bieden? Hoe sluit dat aan bij de teamdoelen? Wat heb jij nodig om te kunnen excelleren?

Resultaat: Inzicht in jezelf en in elkaar, gebruik maken van elkaar kwaliteiten en talenten en focus op het resultaat.

Geïnteresseerd wat ik voor je kan betekenen? Klik hier

Werkwijze
Een teamontwikkeltraject is altijd maatwerk. Bij voorkeur heeft er voor aanvang van het traject een gesprek plaatsgevonden met alle teamleden over doelen, verwachtingen en percepties. Het doel is om een concrete ontwikkelvraag met elkaar te formuleren die zinvol is voor het team en het team- en organisatieresultaat dient. Zeker bij beginnende teams, valt het aan te bevelen om de persoonskenmerken van alle teamleden middels een teamanalyse in kaart te brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.